0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané na jedné straně společností OBRETA spol. s r.o., IČ: 263 60 331, DIČ CZ26360331, se sídlem Plzeň, Malická 434/15, PSČ 32300, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15344, jako prodávajícím (dále jen jako spol. OBRETA nebo prodávající) a na straně druhé kupujícím a jsou platné pouze v případě, že dodací adresa je na území ČR.

Další informace o spol. OBRETA  jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na adrese www.obreta.cz

Kupujícím je pro účely těchto VOP spotřebitel a nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se spol. OBRETA, nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Podáním/odeslání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky spol. OBRETA.

Kupující si je vědom toho, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce spol. OBRETA, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod. spol. OBRETA nebo smluvních partnerů spol. OBRETA.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo mimo prostory spol. OBRETA

1) Spol. OBRETA jakožto prodávající sděluje v souladu s ust. § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako NOZ), tyto skutečnosti:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího; spol. OBRETA si neúčtuje žádné další poplatky vyjma nákladů na přepravu a dodání zboží).

b) Spol. OBRETA požaduje úhradu úplné kupní ceny před převzetím plnění kupujícím. Povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány (např. zhotovení výrobku dle kupujícím předložené dokumentace apod.). O této povinnosti bude kupující výslovně informován před uzavřením kupní smlouvy.

c) Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP nejsou smlouvami na dobu neurčitou nebo smlouvami, jejichž předmětem je opakované plnění. Případné uzavření takových smluv mezi kupujícím a spol. OBRETA bude vždy řešeno samostatnou písemnou smlouvu, nebo rámcovou smlouvu.

d) Ceny zboží a služeb jsou uváděny v nabídce spol. OBRETA včetně DPH, včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a jsou účtovány zvlášť a jsou vždy výslovně uvedeny v nabídce spol. OBRETA.

e) V případě, že je kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od uzavřené smlouvy za podmínek uvedených v čl. VIII. VOP.

f) V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i náklady na navrácení takového zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

g) Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, s jejichž plněním bylo započato se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení dle písm. e), má spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny odpovídající již poskytnutým službám.

h) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

-           o poskytování služeb, které spol. OBRETA splnila s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-           o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. OBRETA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

-           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

i) Spotřebitel má právo uplatnit u spol. OBRETA svoji případnou stížnosti, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu eshop@obreta.cz Spotřebitel se svojí stížnostní může obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Spol. OBRETA jakožto prodávající sděluje v souladu s ust. § 1826 NOZ, tyto údaje vztahující se k uzavírání smluv za použití elektronických prostředků:

a) Smlouva bude uložena v archivu spol. OBRETA nejméně po dobu pěti let.  Kupující má právo požadovat kopii takto uzavřené smlouvy s tím, že náklady na vyhotovení kopie je kupující povinen uhradit předem k výzvě spol. OBRETA.

b) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

c)  Smlouvu může kupující uzavřít pouze tím způsobem, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. OBRETA tím, že požadované plnění vloží do košíku a po vyplnění požadovaných údajů, provedení volby způsobu platby a provedení volby způsobu dopravy, objednávku odešle spol. OBRETA. Přijetí objednávky spol. OBRETA neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

d) Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit vstupní údaje, požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

e) Pro spol. OBRETA nejsou závazné kodexy dle ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

III. Nabídka

Nabídka zboží a služeb spol. OBRETA je prováděna zejména prostřednictvím fotografického zobrazení zboží, technických výkresů zboží, údajů o hmotnosti, barevnosti a rozměrech, a to na webových stránkách www.obreta.cz nebo v jiných propagačních materiálech. Tato nabídka má pro kupujícího informativní charakter, pokud není na webových stránkách nebo v předmětných propagačních materiálech výslovně uvedeno, že se jedná o zobrazení a údaje závazné a odpovídající skutečnosti.

U dodávaného zboží se může vyskytovat odchylka oproti inzerovanému rozměru či tloušťce materiálu, způsobená výrobním postupem, a to u rozměrů do +/- 5% a u síly +/- 10% . Tato odchylka není vadou výrobku a kupujícímu nezakládá právo z vadného plnění.

IV. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření smlouvy je
1) odeslání závazné objednávky kupujícím na adresu nebo e-mailovou adresu spol. OBRETA, nebo
2) vyplnění a odeslání závazné objednávky v e-shopu spol. OBRETA. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky společností OBRETA, a to na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.   

Spol. OBRETA si vyhrazuje právo neakceptovat návrh na uzavření smlouvy, pokud

-          by se tím zavázala k plnění pro sebe nevýhodnému, nebo

-          k plnění odporujícímu dobrým mravům, nebo

-          eviduje za osobu, která návrh učinila, neuhrazenou pohledávku po lhůtě splatnosti, nebo

-          ve věci osoby, která učinila objednávku, je zahájeno insolvenční řízení.

V případě, že kupující požaduje dodání zboží, které není uvedeno v běžné nabídce spol. OBRETA, nebo které má být speciálně upravené či přizpůsobené jeho požadavkům, nebo v případě, že dodací adresa je mimo území ČR, učiní kupující písemnou poptávku e-mailem na adresu eshop@obreta.cz , na základě které mu bude prodávajícím předložena písemná nabídka s uvedením konkrétní ceny, předpokládané lhůty dodání a doby platnosti nabídky. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem akceptace nabídky kupujícím. Akceptace musí být doručena prodávajícímu v době platnosti nabídky.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a spol. OBRETA, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřením kupní smlouvy se spol. OBRETA zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za ní spol. OBRETA kupní cenu.

Spol. OBRETA si vyhrazuje vlastnické právo k prodávané věci tak, že kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Spol. OBRETA kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Povinnost odevzdat věc kupujícímu splní spol. OBRETA tím, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.  

Má-li spol. OBRETA věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, který je podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li spol. OBRETA věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, který je spotřebitelem, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li spol. OBRETA větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. OBRETA věc podle zvyklostí. Nejsou-li takové zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří věc pro přepravu.

Náklady na dopravu a balné spol. OBRETA sdělí kupujícímu před uzavřením smlouvy. Tyto náklady se liší v závislosti na způsobu dopravy a množství dodávaného zboží. Způsob dopravy zboží určuje spol. OBRETA.

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce/doručovatele zkontrolovat neporušenost obalu dodávané věci a věci samotné s tím, že pokud bude zjištěno jakékoliv poškození, je povinen buď převzetí z tohoto důvodu odmítnout a nebo sepsat s dopravcem/doručovatelem reklamační protokol. V případě nesplnění této povinnosti, a tedy znemožnění uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu u dopravce/doručovatele,  nebude spol. OBRETA akceptovat reklamace kupujícího, spočívající v poškození věci při přepravě/dodání.

V. Práva třetích osob

U zakázek, kdy spol. OBRETA  zhotovuje výrobky podle kupujícím předložené dokumentace, prohlašuje kupující, že bere na sebe veškerá rizika spojená s použitím patentů, chráněných vzorů a ochranných známek při předmětné výrobě. Pokud by bylo zasaženo takovou výrobou do cizích práv, nese kupující odpovědnost za škody vzniklé tímto zásahem.

VI. Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc co nejdříve  po přechodu nebezpečí škody na věci, nejpozději však do 48 hodin od tohoto okamžiku, prohlédne a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní spol. OBRETA umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Spol. OBRETA odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy ji kupující převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které spol. OBRETA nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití spol. OBRETA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šesti měsíců od převzetí.

Výše uvedené právo kupujícího, ať již spotřebitele či podnikatele (viz předchozí odstavce)  se však nevztahuje:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je spol. OBRETA zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel sdělí spol. OBRETA jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu spol. OBRETA; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li spol. OBRETA vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující, který není spotřebitel, sdělí při oznámení vady, které právo preferuje. Volbu práva provede spol. OBRETA s přihlédnutím k požadavku kupujícího a svým technickým a provozním možnostem.

Nepodstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může spol. OBRETA dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li spol. OBRETA vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel  požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu spol. OBRETA.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel  i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující spotřebitel spol. OBRETA na své náklady věc původně dodanou.

Kupující, který není spotřebitel, sdělí při oznámení vady, které právo preferuje. Volbu práva provede spol. OBRETA s přihlédnutím k požadavku kupujícího a svým technickým a provozním možnostem.

Neoznámil-li kupující (ať již podnikatel či spotřebitel) vadu (ať již z podstatného nebo nepodstatného porušení smlouvy) bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však     
 - do dvou let po odevzdání věci kupujícímu spotřebiteli;

-  do šesti měsíců po odevzdání věci kupujícímu podnikateli

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na předepsaném tiskopise (reklamační formulář), který je ke stažení na internetových stránkách spol. Obreta na adrese www.obreta.cz v sekci Dokumenty, nebo je k dostání v tištěné podobě v sídle společnosti.

VII. Uplatnění reklamace

Zjevné vady musí kupující reklamovat při předání a převzetí zboží a vady písemně oznámit prodávajícímu. Kupující je oprávněn reklamovat jen zboží, které bude vráceno do provozovny/skladu prodávajícího (Tojice 14) v originálním balení/obalu (např. kartonu apod.).  

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem v případě uzavření smlouvy distančním způsobem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu spol. OBRETA, nebo e-mailem na adresu eshop@obreta.cz, nebo odesláním odstoupení faxem na tel. číslo 371 526 305. Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. OBRETA oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spol. OBRETA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá spol. OBRETA  za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu spol. OBRETA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Spol. OBRETA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel vracené zboží předá.

Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v článku II., bod 1) písm. h) těchto VOP (tj. v případech dle ust. § 1837 odst. zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku), a to zejména pak v případě, že dodané zboží bylo jakkoliv upraveno či vyrobeno na zakázku spotřebitele.

IX. Odstoupení v ostatních případech

Poruší-li smluvní strana (tj. spol. OBRETA nebo kupující), smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Podstatným porušením smlouvy je vždy prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, trvajícím déle než 7 dní.

Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

X. Zpracování a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.obreta.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících jakožto uživatelů. V takovém případě je spol. OBRETA povinna s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může spol. OBRETA využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující spol. OBRETA svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely spol. OBRETA (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním (postup viz níže).

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení spol. OBRETA  dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu eshop@obreta.cz.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm spol. OBRETA zpracovává, může ji o to požádat na emailové adrese eshop@obreta.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může spol. OBRETA pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Spol. OBRETA  tímto informuje kupujícího jakožto subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26.4.2016 (DGPR),  tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat (viz výše), dále má právo požadovat vymazání osobních údajů  evidence spol. Obreta, v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání spol. OBRETA, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z tohoto zákona a obecného nařízení DGPR.

XI. Cena

Všechny ceny zboží a služeb jsou smluvní.

Cena zboží nebo služby je uvedena na webových stránkách www.obreta.cz (vždy u konkrétního zboží nebo služby). Tyto ceny jsou platné a závazné, není – li mezi kupujícím a spol. OBRETA výslovně ujednáno jinak (spol. OBRETA umožnuje v případě zájmu kupujícího sjednání odlišných cenových nabídek vázaných na množství odebraného zboží).

 Kupujícímu je umožněno se s celkovou cenou zboží seznámit před odesláním objednávky prodávajícímu.

Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a jsou účtovány zvlášť a jsou vždy výslovně uvedeny v nabídce spol. OBRETA. 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

XII. Platební podmínky

Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet spol. OBRETA, č.ú. 460146000/2700 vedeného u UniCredit Bank. Při převzetí zboží v provozovně spol. OBRETA  má kupující možnost zaplatit kupní cenu v hotovosti. Při zasílání zboží přepravní společností má kupující možnost platit na dobírku.

Cena je splatná v termínu 14 dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

Spol. OBRETA si vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny.

Cena je zaplacena dnem, kdy byla částka odpovídající celé kupní ceně připsána na účet spol. OBRETA nebo dnem provedení platby v hotovosti při odběru zboží v provozovně spol. OBRETA.

V případě prodlení s úhradou ceny vzniká spol. OBRETA právo požadovat po kupujícím spotřebiteli vedle kupní ceny ještě zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Je-li v prodlení s úhradou kupní ceny kupující podnikatel, je spol. OBRETA oprávněna požadovat vedle úhrady kupní ceny a zákonného úroku z prodlení i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

XIII. Dodací lhůty

Dodací lhůty uvedené ve smlouvách a potvrzených objednávkách jsou pro spol. OBRETA závazné.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech zaměstnaneckých konfliktů, zvláště stávek, výluk či nepředvídaných událostí, které jsou nezávislé na vůli spol. OBRETA a mají prokazatelný vliv na výrobu či odeslání předmětu dodávky. Totéž platí, pokud k podobným okolnostem dojde u subdodavatelů spol. OBRETA.

Opozdí-li se dodávka vinou kupujícího, zejména prodlením s úhradou kupní ceny, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou trvá překážka na straně kupujícího. V takovém případě vzniká spol. OBRETA nárok na náhradu škody, pokud jí vznikla. Uvedené ustanovení nevylučuje možnost spol. OBRETA odstoupit od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 těchto VOP, tj. podstatné porušení smlouvy, zejména pak pro prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny trvajícím déle než 7 dní.

XIV. Závěrečná ustanovení

V případech neupravených těmito VOP se smluvní vztah mezi kupujícím a spol. OBRETA řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V případě, že si spol. OBRETA a kupující ujednají v konkrétní kupní smlouvě podmínky odlišné od podmínek dle těchto VOP, platní ujednání uvedené v kupní smlouvě.

VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách spol. OBRETA v den odeslání elektronické objednávky kupujícím spol. OBRETA.

 

Tyto VOP jsou účinné od  1.1.2018

Tel.:
+420 371 526 300

E-mail:
eshop@obreta.cz